Szkoła Podstawowa
  w Marklowicach Górnych

HISTORIA BIP MOCNE STRONY DOKUMENTY OGŁOSZENIA NAUCZYCIELE PEDAGOG WSPÓŁPRACA PROJEKTY UNIJNE
 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2019

Bilans
TUTAJ

Wyciąg
TUTAJ

Rachunek
TUTAJ

Zestawienie
TUTAJ
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2018

Informacja do bilansu SP Marklowice Górne
TUTAJ

Bilans
TUTAJ

Informacja
TUTAJ

Rachunek
TUTAJ

Zmiany funduszu
TUTAJDane szkoły


Szkoła Podstawowa w Marklowicach Górnych

Marklowice Górne
ul. Szkolna 25
43-410 Zebrzydowice
tel./fax.: (032 469 3204)
NIP: 633-18-11014
Regon: 001282578

www.spmarklowice.zebrzydowice.pl
email:
mkm90@wp.pl

sekretariat czynny: od poniedziałku do piątku od 7.00 - 15.00

dyrektor szkoły: Jolanta Fuchs
główny księgowy, referent, sekretarz: Stefania Kania


W związku wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych powszechnie określane jako RODO), w wykonaniu obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 RODO zamieszczamy na stronie szkoły następujące informacje.
1. Administratorem Państwa – (uczniów/rodziców uczniów /opiekunów /prawnych opiekunów) danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Marklowicach Górnych , mieszcząca się przy ulicy Szkolnej 25, 43-410 Zebrzydowice.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail grzegorzpigula@interia.pl, tel. 536767005. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
3. Dane osobowe (uczniów/rodziców uczniów /opiekunów /prawnych opiekunów) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c RODO w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm)
4. Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z art. 40 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm)
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm)
7. Posiadacie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
8. Rodzicom/prawnym opiekunom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych, ich dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

POŁOŻENIE

Marklowice Górne położone są na południu województwa śląskiego, nad rzeką Piotrówką i należą do gminy Zebrzydowice. Są miejscowością przygraniczną (granica z Czechami), a najbliższe okoliczne miasta to Jastrzębie Zdrój i Cieszyn. Wieś obejmuje 464 ha i liczy około 1000 mieszkańców. Krajobraz miejscowości jest zróżnicowany - lasy, pola uprawne, rzeka Piotrówka. Walory te można wykorzystać do przeprowadzenia wielu ciekawych lekcji oraz pieszych i rowerowych wycieczek.