Szkoła Podstawowa
  w Marklowicach Górnych

HISTORIA BIP MOCNE STRONY DOKUMENTY OGŁOSZENIA NAUCZYCIELE PEDAGOG WSPÓŁPRACA PROJEKTY UNIJNE
 
Dane szkoły


Szkoła Podstawowa w Marklowicach Górnych

Marklowice Górne
ul. Szkolna 25
43-410 Zebrzydowice
tel./fax.: (032 469 3204)
NIP: 633-18-11014
Regon: 001282578

www.spmarklowice.zebrzydowice.pl
email:
mkm90@wp.pl

sekretariat czynny: od poniedziałku do piątku od 7.00 - 15.00

dyrektor szkoły: Jolanta Fuchs
główny księgowy, referent, sekretarz: Stefania Kania


W związku wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych powszechnie określane jako RODO), w wykonaniu obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 RODO zamieszczamy na stronie szkoły następujące informacje.
1. Administratorem Państwa – (uczniów/rodziców uczniów /opiekunów /prawnych opiekunów) danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Marklowicach Górnych , mieszcząca się przy ulicy Szkolnej 25, 43-410 Zebrzydowice.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail grzegorzpigula@interia.pl, tel. 536767005. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
3. Dane osobowe (uczniów/rodziców uczniów /opiekunów /prawnych opiekunów) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c RODO w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm)
4. Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z art. 40 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm)
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm)
7. Posiadacie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
8. Rodzicom/prawnym opiekunom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych, ich dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

POŁOŻENIE

Marklowice Górne położone są na południu województwa śląskiego, nad rzeką Piotrówką i należą do gminy Zebrzydowice. Są miejscowością przygraniczną (granica z Czechami), a najbliższe okoliczne miasta to Jastrzębie Zdrój i Cieszyn. Wieś obejmuje 464 ha i liczy około 1000 mieszkańców. Krajobraz miejscowości jest zróżnicowany - lasy, pola uprawne, rzeka Piotrówka. Walory te można wykorzystać do przeprowadzenia wielu ciekawych lekcji oraz pieszych i rowerowych wycieczek.